Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 365

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 365

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php:365) in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/modules/Download/Download.php on line 64

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php:365) in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/modules/Download/Download.php on line 65

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php:365) in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/modules/Download/Download.php on line 67

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/lib/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php:365) in /home/mprom0p/domains/poland-it.pl/public_html/modules/Download/Download.php on line 68
ࡱ> [bjbj ΐΐg3+ Mcwww$PL7Jj(# # # """OIQIQIQIQIQIQI$KNuIw"""@""uIww# # r2J444"w# w# OI4"OI44EKG# p9#w$ 'F;INJ<J;FOq1O(KGKGOw_G""4"""""uIuIK4j"""J""""O""""""""" : Zatwierdzony przez IP 02.01.2013 MINISTERSTWO GOSPODARKI Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6. O[ priorytetowa: Polska gospodarka na rynku midzynarodowym DziaBanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki PoddziaBanie 6.5.2 Wsparcie udziaBu przedsibiorcw w programach promocji Wniosek o dofinansowanie udziaBu w bran|owym programie promocji Data wpBynicia wniosku o dofinansowanie*:Numer wniosku o dofinansowanie*:*Rubryka wypeBniana przez instytucj, do ktrej przesyBany jest wniosek o dofinansowanie I. Informacje oglne o projekcie 1. TytuB projektu 1.1. Nazwa bran|owego programu promocji, do ktrego wnioskodawca zgBosiB udziaB 1.2. Termin realizacji bran|owego programu promocji, do ktrego wnioskodawca zgBosiB udziaB(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 2. Identyfikacja rodzaju interwencjiProgram OperacyjnyInnowacyjna GospodarkaO[ Priorytetowa6. Polska gospodarka na rynku midzynarodowymDziaBanie6.5 Promocja polskiej gospodarkiPoddziaBanie6.5.2 Wsparcie udziaBu przedsibiorcw w programach promocji3. Klasyfikacja projektuKodNazwaTemat priorytetowy05 UsBugi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsibiorcw i grup przedsibiorcwForma finansowania01Pomoc bezzwrotnaObszar realizacji00Nie dotyczyDziaB gospodarki4. Zgodno[ projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 16 lub17 rozporzdzenia Rady (WE) 1083/2006 WpByw projektu na polityk rwno[ci szans iniedyskryminacji ( Pozytywny ( Negatywny ( Neutralny Uzasadnienie WpByw projektu na polityk zrwnowa|onego rozwoju ( Pozytywny ( Negatywny ( Neutralny Uzasadnienie II. Identyfikacja Wnioskodawcy 5. Forma prawna prowadzonej dziaBalno[ci 6. Dane WnioskodawcyNazwa WnioskodawcyNIPNumer w: a) Krajowym Rejestrze Sdowymb) Ewidencji DziaBalno[ci GospodarczejWnioskodawca prowadzi dziaBalno[ na terytorium RP( tak( nieAdres siedziby: WojewdztwoPowiatGminaMiejscowo[UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyNumer telefonuNumer faksuAdres poczty elektronicznejAdres strony internetowejAdres do korespondencjiMiejscowo[Kod pocztowyUlicaNumer budynkuNumer lokalu7. Dane osoby/osb upowa|nionych przez Wnioskodawc do kontaktwImi i nazwiskoStanowiskoNumer telefonuNumer faksuAdres poczty elektronicznej8. Dane osoby/osb upowa|nionych do podpisania WnioskuImi i nazwiskoStanowiskoAdres poczty elektronicznej 9. DziaBalno[ Wnioskodawcy Kod PKD lub EKD podstawowej dziaBalno[ci Wnioskodawcy:10. Data rejestracji Wnioskodawcy III. Informacje szczegBowe o projekcie 11. DziaBalno[ gospodarcza, ktrej dotyczy projekt Kod PKD lub EKD:Kod PKD lub EKD:Kod PKD lub EKD: 12. UdziaB przedsibiorcy w dziaBaniach promujcych przeznaczonych dla przedsibiorcw okre[lonych w bran|owym programie promocjiLiczba dziaBaD promujcych przeznaczonych dla przedsibiorcw w bran|owym programie promocjiLiczba dziaBaD promujcych przeznaczonych dla przedsibiorcw, do ktrych przedsibiorca zgBosiB udziaBUdziaB procentowy dziaBaD promujcych, do ktrych przedsibiorca zgBosiB udziaB do liczby dziaBaD promujcych przeznaczonych dla przedsibiorcw w bran|owym programie promocji% 13. Opis projektu 13.1. Opis towarw lub usBug danego rodzaju, ktre s lub bd produkowane lub sprzedawane przez przedsibiorc, ktrych dotyczy realizowany projekt 13.2. SzczegBowy opis zaplanowanych w ramach projektu dziaBaD 13.3. Uzasadnienie realizacji projektu 13.4. Opis zasobw umo|liwiajcych rozwj eksportu 13.5. UdziaB eksportu w caBkowitej sprzeda|y w roku obrotowym poprzedzajcym rok, w ktrym zostaB zBo|ony wniosek%13.6. Wnioskodawca posiada strategi rozwoju eksportuTAK ( NIE (Opis gBwnych zaBo|eD strategii (je[li dotyczy)13.7. Wnioskodawca prowadzi, wspBpracuje lub finansuje badania i rozwj produktw lub usBug, ktre s/ bd stanowiBy przedmiot eksportuTAK ( NIE (( Prowadzi wBasn dziaBalno[ B+R(WspBpracuje z jednym podmiotem prowadzcym dziaBalno[ B+R(WspBpracuje z dwoma lub wicej podmiotami prowadzcymi dziaBalno[ B+R(Finansuje dziaBalno[ B+ROpis: 13.8. UdziaB wydatkw na dziaBalno[ badawczo-rozwojow w dziaBalno[ci gospodarczej wnioskodawcy (je[li dotyczy) %Opis: 13.9. Wnioskodawca lub podmiot majcy co najmniej 51 % udziaBw lub akcji w przedsibiorstwie Wnioskodawcy posiada na produkt bdcy przedmiotem obecnego lub planowanego eksportu:(Patent na wynalazek(Prawo ochronne na wzr u|ytkowy(Prawo z rejestracji wzoru przemysBowego(Prawo z rejestracji topografii ukBadw scalonych(Prawo u|ywania oznaczenia geograficznegoOpis:13.10. Wnioskodawca posiada certyfikaty:(Akredytowany certyfikat jako[ci w przedsibiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty bran|owe zawierajce w sobie wymagania normy ISO 9001(Akredytowany certyfikat Systemu Zarzdzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001(Akredytowany certyfikat Systemu Zarzdzania Zrodowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporzdzeniem EMAS 14. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektuHarmonogram realizacji projektuPlanowany termin rozpoczcia realizacji projektu(dd/mm/rrrr)Planowany termin zakoDczenia realizacji projektu(dd/mm/rrrr)3. DziaBania promujce3.1 Nazwa dziaBania promujcegoTermin (Od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)Miejsce (Kraj/miasto)Rodzaj wydatku:Wydatki caBkowite (w PLN)W tym wydatki kwalifikujce si do objcia pomoc (w PLN) Podane kwoty zawieraj VAT(TAK( NIE & Razem:Termin zBo|enia wniosku o pBatno[3.2 Nazwa dziaBania promujcegoTermin(Od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)Miejsce(Kraj/miasto)Rodzaj wydatku:Wydatki caBkowite (w PLN)W tym wydatki kwalifikujce si do objcia pomoc (w PLN) Podane kwoty zawieraj VAT(TAK( NIE & Razem:Termin zBo|enia wniosku o pBatno[3.3 Nazwa dziaBania promujcegoTermin(Od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)Miejsce(Kraj/miasto)Rodzaj wydatku:Wydatki caBkowite (w PLN)W tym wydatki kwalifikujce si do objcia pomoc (w PLN) Podane kwoty zawieraj VAT(TAK( NIE & Razem:Termin zBo|enia wniosku o pBatno[ 15. Aczne wydatki na realizacj projektuCaBkowite wydatki na realizacj projektu (w PLN)Kwota wydatkw kwalifikujcych si do objcia pomoc (w PLN)- w tym warto[ podatku VATWnioskowana kwota dofinansowania (w PLN)- w tym warto[ podatku VATDofinansowanie ze [rodkw publicznych w ramach poddziaBania 6.5.2 POIG jako % wydatkw kwalifikujcych si do objcia pomoc 16. yrdBa finansowania projektuZrodki wBasne:Inne zr@FLTVZv j \ ` ,fh *FHnpz|*,@R볪뻜 jh00h@ h005aJ h005]h005mHsHh00mHsH h00aJ h005aJh005CJaJh005CJ aJ h005CJaJh00CJaJ h005h5hxhGh009VXZ t v b d f h $a$gd00gdGgd00h j   ^ ` $$Ifa$gdz $Ifgdzgd00$a$gd00` b ri] $$Ifa$gdz $Ifgdzkd$$IfF0# t 0644 lalp ytz \ rmhY $Ifgdzgd00gd00kd$$IfF0# t 0644 lalp ytz v $$Ifa$gdz $Ifgdztkdx$$IfF##   t 0#4 FaFp ytz j l tkd$$IfF##  t 0#4 FaFp ytz $Ifgdzdkd;$$IfF## t0#4 FaFytzl n p r *dkd$$IfF## t0#4 FaFytz $Ifgdz*,df $Ifgdztkdb$$IfF##  t 0#4 FaFp ytzfh qkd$$IfF##   0#4 FaFp ytz $Ifgdzdkd%$$IfF## t0#4 FaFytz *g^ $Ifgdzkd$$IfF0J #J  0#4 FaFpytz $Ifgdzpg^ $Ifgdz $Ifgdzkd}$$IfF0J #J 0#4 FaFpytzlpg^U $Ifgdz $Ifgdz $Ifgdzkdf$$IfF0J #J 0#4 FaFpytzpg^^ $Ifgdz $IfgdzkdO $$IfF0J #J  0#4 FaFpytzRD888 $$Ifa$gdz$$Ifa$gdzkd8 $$IfFFJ #J     0#  4 FaFpytzPB66 $$Ifa$gdz$$Ifa$gdzkd} $$IfFFJ #J 0#  4 FaFpytz(.FRD88 $$Ifa$gdz$$Ifa$gdzkd $$IfFFJ #J 0#  4 FaFpytzFHjlnRFFF $$Ifa$gdzkd $$IfFFJ #J 0#  4 FaFpytznpzf] $Ifgdzkd$$IfFFJ #J  0#  4 FaFp ytzz|Fl $Ifgdzskd$$IfF##   0#4 FaFp ytzRTXln&(<PRV"&Nxz.0 >@Xbfhjprt컶 h,5 h)@5jh000JUh,h005 jh00nH tH h006haq h00aJ h005h00h@ jh00Hlnneee $Ifgdzkd$$IfF 0# N  0#4 FaFpytzDj $Ifgdzskd$$IfF##  0#4 FaFp ytzjlneee $Ifgdzkd$$IfFg0# N  0#4 FaFpytz ~u $Ifgdzgd00gd00skd$$IfFJ##  0#4 FaFp ytz "$&ckd#$$IfF## 0#4 FaFyt,u $$Ifa$gdzskdb$$IfF1##   0#4 FaFp ytz&PRxzskd$$IfF##   0#4 FaFp ytz $Ifgdzz|ypp $Ifgdzkd$$IfF0 # V 0#4 FaFp ytzyp $Ifgdzkdy$$IfF0 # V 0#4 FaFp ytz $IfgdztkdP$$IfF4## 0#4 FaFf4p ytz,.xoo $Ifgdzkd$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz.0xocc $$Ifa$gdz $Ifgdzkd$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytze\ $Ifgdzkd$$IfF4F S#   0#  4 FaFf4p ytz|s $Ifgdz $If^gdzvkd$$IfF4## 0#4 FaFf4p ytzvi` $Ifgdz $If^gdzkdW$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzvi` $Ifgdz $If^gdzkd4$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz,.vi` $Ifgdz $If^gdzkd$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz.0<>vi` $Ifgdz $If^gdzkd$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz>@VXvi\ $If` gdz $If^gdzkd$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzXZnpvi` $Ifgdz $If^gdzkd $$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzprvmm $Ifgdzkd!$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzvmm $Ifgdzkdb"$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzvmm $Ifgdzkd?#$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzvmm $Ifgdzkd$$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz >@vmm $Ifgdzkd$$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz@Brvm $Ifgdzkd%$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p yt,rt $Ifgdzvkd&$$IfF4## 0#4 FaFf4p yt,vmm $Ifgdzkdz'$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p yt,vmm $IfgdzkdW($$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzvmm $Ifgdzkd&)$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzvmm $Ifgdzkd)$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz~vm $Ifgdzkd*$$IfF40 # V  0#4 FaFf4p ytz|~46 "&`68V^\R !"P"R"^"%%j&l&z&|&&&&hE h6E26 h6E26 joh005 hs5jh000JUhh?hh5hh005 hsFh00h005B*]phh00 h006 h005@~ $Ifgdzvkd+$$IfF4##   0#4 FaFf4p ytzvmm $Ifgdzkdv,$$IfF40 # V  0#4 FaFf4p ytzvmm $IfgdzkdS-$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytzvmm $Ifgdzkd".$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz46vmm $Ifgdzkd.$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz68vm $Ifgdzkd/$$IfF40 # V  0#4 FaFf4p ytz $Ifgdzvkd0$$IfF4##   0#4 FaFf4p ytzvmm $Ifgdzkdr1$$IfF40 # V  0#4 FaFf4p ytz vmm $IfgdzkdO2$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz "$&`vqqh $Ifgdzgd00kd3$$IfF40 # V 0#4 FaFf4p ytz`b $Ifgdzvkd3$$IfF  V#,$  t 0  ,$4 Fap ytzvmm $Ifgdzkd4$$IfF  V0 # 4  t 0  ,$4 Fap ytz"$vxxssssj $Ifgdzgd00kd5$$IfF  0 # 4 t 0  ,$4 Fap ytzt $$Ifa$gdz $Ifgdzvkd6$$IfF  V#,$  t 0  ,$4 Fap ytz ,.vma $$Ifa$gdz $Ifgdzkd7$$IfF  V0p# l  t 0  ,$4 Fap ytz.0RTvma $$Ifa$gdz $Ifgdzkdp8$$IfF  V0p# l  t 0  ,$4 Fap ytzTVXZ^vqqh $Ifgdzgd00kd[9$$IfF  V0p# l  t 0  ,$4 Fap ytz^` || $IfgdzzkdF:$$IfF#H$ t 0H$644 lap ytmt rii $Ifgdzkd:$$IfF0#K t 0H$644 lap ytmt T"X"ri] $$Ifa$gdz $Ifgdzkd;$$IfF0#K t 0H$644 lap ytmtX"Z"\"^""rmmd $Ifgdzgd00kdU<$$IfF0#K t 0H$644 lap ytmt""#| $Ifgdzzkd =$$IfF#F$ t 0644 lap ytz#####||| $Ifgdzzkd=$$IfF#F$ t 0644 lap ytz##:$ $Ifgdzjkdj>$$IfF#F$ t0644 laytz:$<$>$@$B$||| $Ifgdzzkd>$$IfF#F$ t 0644 lap ytzB$D$$ $Ifgdzjkd?$$IfF#F$ t0644 laytz$$$$$||| $Ifgdzzkd@$$IfF#F$ t 0644 lap ytz$$% $Ifgdzjkd@$$IfF#F$ t0644 laytz%%%% %||| $IfgdzzkdNA$$IfF#F$ t 0644 lap ytz % %%% $$Ifa$gdz $IfgdzjkdA$$IfF#F$ t0644 laytz%%b&n&~&ri]N I$Ifgdz $$Ifa$gdz $IfgdzkdB$$IfF0#U t 0644 lap ytz~&&&_P I$Ifgd%kd6C$$IfFFI#U`  t 06  44 lap ytz&&'((zn_ I$Ifgdz $$Ifa$gdz $Ifgdz|kdD$$IfF#F$ t 0644 lap yt%&&(((((((h(p(r(t((((()))))))))))***********:,<,f,j,l,,,,- - -p-t-v-------»ƶƩƩ h006 h_<6h00 joh005 h005hh6 h6 hhh h5hh5 h_n5h_nh_nh_n6 h_n6hR| johR|5 hR|5 h6E25:((( ("(j(l(ZQQQQB I$Ifgdz $IfgdzkdD$$IfF4+FI#`U` ` t 06  44 laf4p ytzl(n(p(t(((G>>>/ I$Ifgdz $IfgdzkdE$$IfF4C\I# U  t 0644 laf4p ytz(((())G>>>/ I$Ifgdz $IfgdzkdF$$IfF4C\I# U  t 0644 laf4p ytz)))))B999 $IfgdzkdG$$IfF4\I# U  t 0644 laf4pytR|)))))3** $IfgdzkdH$$IfF4\I# U  t 0644 laf4pytR| I$Ifgdz))***t $$Ifa$gd $IfgdzvkdI$$IfF4r#F$ t0644 laf4p yt_n****h__ $Ifgdkd,f,t $$Ifa$gdz $IfgdzvkdJ$$IfF4r#F$ t0644 laf4p yt9f,h,j,n,,D;/; $$Ifa$gdz $IfgdzkdK$$IfF4rFn&#` t06  44 laf4pytz,,,,-D;/; $$Ifa$gdz $IfgdzkdL$$IfF4rFn&#  t06  44 laf4pytz-- --p-D;/; $$Ifa$gdz $IfgdzkdM$$IfF4rFn&#  t06  44 laf4pytzp-r-t-x--D;/; $$Ifa$gdz $IfgdzkdN$$IfF4rFn&#  t06  44 laf4pytz---D; $IfgdzkdO$$IfF4rFn&#  t06  44 laf4pytz--,.0.v/} $$Ifa$gdz $IfgdzlkdP$$IfFr#F$ t0644 laytz-.(.,...0.v/x/z/|/~/>0B0D0F081:1@1D11111>2V2222L3N3P3^3`33330444444555606J6l7n7v7x788Z88889999:::;;ӽh00h005 h006h" h"5hR|hD&hR|5 hD&5 hR|5h joh5 h5h00 joh005 h5 h005Bv/x/z/~/>0G>2> $$Ifa$gdz $IfgdzkdNQ$$IfFrFn&# t06  44 lapytz>0@0B0F081E<0< $$Ifa$gdz $IfgdzkdKR$$IfF4rFn&#` t06  44 lapytz81:1<1>1@11E@@@7 $Ifgdzgd00kdPS$$IfF4rFn&#  t06  44 lapytz111{ $IfgdzzkdUT$$IfF#F$ t 044 lap ytz11>2X22) $IfgdzR & F J$Eƀ<'.IfgdzzkdT$$IfF#F$ t 044 lap ytD&X2Z22qR & F J$Eƀ<'.IfgdzkdU$$IfFY00 #  t 044 lap ytz222 3hkdcV$$IfFY00 #  t 044 lap ytz $Ifgdz 3 3L3N3wn $Ifgdz J$Ifgd"zkd!W$$IfFY#F$ t 044 lap yt"N3P3^33q`W $Ifgdz Jh$If^hgdzkdW$$IfFY00 #  t 044 lap ytz3333q`W $Ifgdz Jh$If^hgdzkdX$$IfFY00 #  t 044 lap ytz333$44qhhh $IfgdzkdEY$$IfFY00 #  t 044 lap ytz4444444G>>>>> $IfgdzkdZ$$IfF4Fd # t0  44 laf4pytz444445kbbbb $Ifgdzkd&[$$IfF4FFd # t0  44 laf4ytz55Xkd[$$IfF4g\d # t044 laf4ytz555 5 $IfgdzN & F$Eƀ<')Ifgdz 5 55n N & F$Eƀ<')Ifgdzkd\$$IfFYFd # t0  44 laytz5555ekdm]$$IfFYFd # t0  44 laytz $Ifgdz5555 $IfgdzN & F$Eƀ<')Ifgdz55,5.505neee $Ifgdzkd"^$$IfFOFd # t0  44 laytz0525@5B5D5neee $Ifgdzkd^$$IfFOFd # t0  44 laytzD5F555nee $Ifgdzkd_$$IfFOFd # t0  44 laytz5555qdX $$Ifa$gdz J$Ifgd"kdO`$$IfFO0d#v t 044 lap ytz5556q`W $Ifgdz Jh$If^hgdzkd a$$IfFO00 #  t 044 lap ytz6 606L6q`W $Ifgdz Jh$If^hgdzkda$$IfFO00 #  t 044 lap ytzL6N6n66 7qhhh $Ifgdzkdb$$IfFO00 #  t 044 lap ytz 7"7$7(7,707f7G>>>>> $IfgdzkdUc$$IfF4Fd # t0  44 laf4pytzf7h7j7l7v77kbbbb $Ifgdzkdjd$$IfF4FFd # t0  44 laf4ytz77Xkd/e$$IfF4g\d # t044 laf4ytz7777 $$Ifa$gdzN & F$Eƀ<')Ifgdz777n N & F$Eƀ<')Ifgdzkde$$IfFOFd # t0  44 laytz7777777bY $Ifgdzkdf$$IfFOFd # t0  44 laytz $$Ifa$gdz77777neYY $$Ifa$gdz $Ifgdzkdfg$$IfFOFd # t0  44 laytz7788neY $$Ifa$gdz $Ifgdzkdh$$IfFOFd # t0  44 laytz88H8J8qdX $$Ifa$gdz J$Ifgd"kdh$$IfFO0d#v t 044 lap ytzJ8L8Z88q`W $Ifgdz Jh$If^hgdzkdi$$IfFO00 #  t 044 lap ytz8888q`W $Ifgdz Jh$If^hgdzkdZj$$IfFO00 #  t 044 lap ytz88899qhhh $Ifgdzkd&k$$IfFO00 #  t 044 lap ytz9999999G>>>>> $Ifgdzkdk$$IfF4Fd # t0  44 laf4pytz999999kbbbb $Ifgdzkdm$$IfF4FFd # t0  44 laf4ytz99Xkdm$$IfF4g\d # t044 laf4ytz99:: $$Ifa$gdzN & F$Eƀ<')Ifgdz:::n N & F$Eƀ<')Ifgdzkdn$$IfFOFd # t0  44 laytz:: : ::: :bY $IfgdzkdNo$$IfFOFd # t0  44 laytz $$Ifa$gdz :":0:2:4:pg[[ $$Ifa$gdz $Ifgdzkdp$$IfFFd # t0  44 laytz4:6:|:~:pg[ $$Ifa$gdz $Ifgdzkdp$$IfFFd # t0  44 laytz~::::sne $Ifgdzgd00kdsq$$IfF0d#v t 044 lap ytz:::;<;|| $Ifgdzzkd;r$$IfF#F$ t 0644 lap ytz<;>;;;xx $Ifgdz}kdr$$IfF0#F t0644 laytz;;;;xx $Ifgdz}kdts$$IfF0#F t0644 laytz;;;P<T<`<<==>z,z0zRzVzzzzz"{&{z{|{{{{|||2}8}B}h}p}}}}}}}~~~~~~~ &(NҀxށ24\l2ÿ h006h*5\hlh h;lh h;lh00 hA&5 joh005h/ hBJ&5 hj5U hR|5 h005h00hgZF;;L<N<xx $Ifgdz}kd t$$IfF0#F t0644 laytzN<P<<<xx $Ifgdz}kdt$$IfF0#F t0644 laytz<<==xx $Ifgdz}kd$$IfF4rq #``G t0H$644 laf4ytmt $Ifgdz $$Ifa$gdz}}}}}} $$Ifa$gdz $Ifgdz}}}}~611( $Ifgdzgd00kd($$IfF4rq # G t 0H$644 laf4p ytmt~~~~~~~~SJJJJ $Ifgdzkd1$$IfFF4#TT t 0H$6  44 lap ytmt $$Ifa$gdz~~~ @L$ & FEƀ<'.a$gd00gd00lkd$$IfF#H$ t0H$644 laytmtjl>@QL$ & FEƀ<'.a$gd00$a$gd00L$ & FEƀ<'.a$gd00 $h^ha$gd002F6\ҊԊZ\v,.024< Hjlޓ 2J̖˻淳񬧠x hCh{] hChg[JhCh00\ jhCh00\ hChYw hCh00 h005 hg[Jhg[Jh;h hYh \h]wh4 hYh h h CJ\aJh h \h h'3h hg[Jh00 hh00/@\L< h^h`gd ^`gd I & FEƀ<'.gd $h^ha$gd00L$ & FEƀ<'.a$gd00024ln$a$gd00$d^`a$gd; $^a$gd ^gd I & FEƀ<'.gd aN$ & FxEƀ<'.a$gd00N$ & FxEƀ<'.a$gd00̖lNN$ & FxEƀ<'.a$gd00$ 8x^8a$gd00N$ & FxEƀ<'.a$gd00̖ΖЖ4Lڗԙ֙ڙܙޙҜԜ֜F`Ҧ(*Fj̪ΪЪ$& BDFJLPR尩得}}}jhWyUhWyhxjhx0JUh00 hCht hChl hCh hChR| hChohCh006jhCh000JUhCh00B*ph hCh{] hCh00hCh00\ jhCh00\1ڙҜaNNN$ 8x^8a$gd00N$ & FxEƀ<'.a$gd00N$ & FxEƀ<'.a$gd00fWN$ & FxEƀ<'.a$gd00X$ & FxxEƀ<'.^`a$gd00fjaN$ & FxEƀ<' .a$gd00N$ & FxEƀ<' .a$gd00T^aN$ & FxEƀ<' .a$gd00N$ & FxEƀ<' .a$gd00^(*j̪Ϊ$BDHJNPTVgd00$a$gd00^gd00 $^a$gd00$a$gd00N$ & FxEƀ<' .a$gd/RVX\`dfrtvxz~h00h :j0JmHnHuhx0JmHnHu hx0Jjhx0JUhxjhxUjhWyUhWyVZ\bdz|~h]h&`#$ 01h/R . A!"#$% 7 0&P 1h/R . A!"#$% n +ߥ4%U1Nw.PNG IHDR<eEsRGB pHYs wkIDATx^eE}O}e{׈ DEaD?jԘĚw5M,"bH",[뷝7{YX@\~sϝ3f&<0 C^ h4 C0&!` &zPC0 Z C0zZ=TF!` -!`= i*#0 CC0 AV4j!`B!`@ `Bg5 C0e}0 Cg03Me!`в>`!3Ꙧ2B C0LhY0 CLhLS!`&!` &zPC0 Z C0zZ=TF!` -!`= i*#0 CC0 AV4j!`B!`@ `Bg5 C0e}0 Cg03Me!`в>`!3Ꙧ2B C0LhY0 CLhLS!`&!` &zPC0 Z C0zZ=TF!` -!`= i*#0 CC0 AV4j!`B!`@ `Bg5 C0e}0 Cg03Me!`в>`!3Ꙧ2B C0<{NA%.q?{P_RWM&At "rDБI8rtDdLo bI C0yO@E| v:t;M_I }di Cs 0 ,d;[ڕveQ!YHVZ+̩j`ӆ`Ŋ (CՔmt;^l򟣝 C0f&N`aG%JNRJ//\vaO(ax[*yi(c 0C%fڣpak%'q ςK.9]rw:y)!J3b>jGqRՒ,æ)ߣ Cк}Ahah38SOⲉdP) A1YU A蟎}#C\ ߘLkZU rg^zɵ<&n_,D|u-SltXjλSΊR,F8y9$ˑS1-{%YC0 ZƵ\y9}օW_5>11F`ENIh!$0GPE78hQXeĒ -N!`%Ōew&R*}Շn NɯiW]evPb *,ŘJՊ۵YVidaKR>19?$,y';a挣(ˣ s6vOKnʙVQ_+͖w}A%7b(so\XZ9AZnnlA3".W]{å_zyמP]jv"ΕjRJ )"%0J"w)tUiBkFRor2 -B%8mq1UoA:jBk!`8zIhɧZr_G=܋/od,*`'ș*W*n+6gTFd[T2Q0_9ߏ{T3䐥, ݉TR.OALje6LMh͸nnlA\Tzիַ~߸Kًa^? :.cDǩ/X.Tйo3-a EZ,Mk[`DPDc`M"qV[Ystr"+xb '榘jA'.Ebh0q,d<0 ZUӠ ŧD,!RoEYY{ۋF!`@/ -ocu[ZC20-X g1nʛn!Xlj|0ʚڷp:J^)Ee쓭ֻ](7 C`#KBKc*.i-T5N6V3owƲ8K "\p_9*/^0yP"~OIXMZu b09? yIJrR-'q%yD ŸY\! ]@0*GF!`@ ]va*Y?᤽C<)U+1LN,)EPrKjG`]hT9n….=M'&&[`p5y쳜l} ^p^//9W~ǭ_/͛7O鎏d7 C>Ei)A8>}ܼy3&Jʪݒ-fB[gi P%BN3k7#X2cыZvv*QU''[oQy Wpxů|''۶Zi'iN6|co?KlAiX\n>ǖ!`z^6֝ǒrku:Y:ddɒ%H>f8l6SREԑWZd*Oӡŋ,hCc8GƍU0'z^hq,#wX2Sh=brV ;q܎vsXVo߼mkv/aޫ4o߰?1}[ƕe;Ʋ<_Khj~jM+0 Y@ ],R!0f&sW{uoܸQe`H72 Cy#|8<ҸI݉v)eËS):TzߺM;10/vlZi;oODaRσ$+wwٷsɦ+<^H啥Umbl{cGd!`@ I]ZNccǎQ7~#}k 6X趄OV cB煖; k%dv+jđ"QX`6ug0ږ{g'gl xif-0 FAdޖJHp6UoU;q,OEl,gU&cb}Mm?;7Qֲ5 C`!BkwvY #|e˖.g?%\·LSsy//Tyh"-u10Y(ξa52 C`F!BUY|<k2bKvbS8ԇw徽<0Zt%7L^uKseZeldxblt$Ƴ|H:0(O-і[ꥋ[ccR8Ox4>-ILʍJ]Yb48+̙+b7Y=:fT0b C:nKKV2!DX`Eoڴ$q\" 4y#E2+-]LF!`=@ -a>DJ5^a8ITw<[t`;\s.i|ξq5E+7$K9A7oX<o/@c`^Oգ&Qd¸b Wp GAO#0 yث~[jƐsp[`i&ͶG[uc^UV_w\u޺ij zЃ\v< nn[L[',ZH 4 ێ8$EnJNUH.'Jzn'pފ4 ^E,-|u˳bw>qJ Eq?)!h<0oakȋx&>߿/4VZto[O_`tlèɾ}J+2'}4\ȔV!3M̢y5=# V7VnY0}=4U~%1릕瓔^rsHdkwŢ4.\*UA$p5(OiK~}Dܳ*]xF.ӝ[7=ЧQY?_ʙNKȹЁO"z 2Ɵ,O%UnH=֪;ϕE _EoqKu|&xUY^=ڬ )JUV#$ .bޥLT X >pFD7"}߽=SE?TH_}&ϥ4*!LЯ=Q*C?RTzHw}GЬN廊BwSBCe)#.$}SzfM/YZp^hiu{zo/|6Jil9< yQ(KťS7G[ `0}cRjr\ziCD"!g*,V1fcxVLɹ7t;zS-Pȱ^]t'vW&p 7@<1 \38dD`CP$5J2!_WSf"SYE@_Yviqϲ˗C'=IdBVN2 ʄܔ! G{xӞF@"/*~4A畛n+-gxxU0hN_?>kXя~488(YG=jٲejqq%% R}p\8_[,xkV{#!~C7~+ߋ>¯Oԡ_Q" (g҉_W_{g>P] 9W$k*%iQ ep7"Sk>O$x_\DT=X~eDW2N'u!Ť|s*iy/yKURS.w"_=k g 9*__p+5Pop g~ߐB.E Æh7 F25l%rxM<7/| oVo.F IFԗTVTG04@cHQ g߯~+!,a|$<L($7ww۩rqCC P" hV%6iq[_*ыtNO:C,^׿RR"N@LP7)& ON҂=wIe6ݲɍ/~ADWR-B~ꩧ@2pv$ H|I/δ܃w!)%uZƶmaJHk 1PnSi-7=V\dӤ$==Ga].W+eKF+$s#ܮ%¸asʈb< rq@99|SBPkxQjRei n_go߮w5IC䗿,ɍ!J2`(RSX(IG59묳r9C!~!! YF)x9/~Pއ $U X0lg}P#2y݆_rB@/ $~ԩ OXSNQJ۵XX‘$SoK L(sʽ:_*<2DǐUJ-KΤ!OjA+hiG>8iJd~yBC!ޅZۿa@W3ʯ^'! |_U&.AKh ePfj8B39SkI HO2)%9?O_5d d~LaO'#O|:S'Yo;=SPVPSuRJ7G?*_^p6@/\x)MBd0y.DfB -9⫶p]4>)!. %ng /(ﯗ r+uŝvm]z s{ϻm:9ۯxHgla_Z4h%A7}},=~Kҍ W?/K_QA`İ{4Xܓpmb1ݷ4+^pvз-L+bX~}{E).,:F{e J(Q9؆@npx{x=OUċjxNsFI2J8[q+L9&wQ|/K_RTbZB?t2nr5 Ҩ$w!2HOw]p7dtRS3yNnbUIFnjN: V_hY* z_͖ܓ!1B#J j_$K*BJ}ކ*u\* gG EX ~ Y6oa G mcM=l D"?3}O|K:(H]3CO D~{#s? Hr *RJ-%%K-IPLO _P0AYTti^z|Q z˿ =D*5K\#ۇg5LG#[r |?KG}~1_G}q_~asC혷߼ ya#>iY-|Ǘ~’j\xG%?S; xߚ#_yWk Cy~?c_u >#d"o;`v@E*kwa x :gjyT;|4S.᪒4hX0 u'|PO!I91%EzgZZ EuT~˖;H7ѣݸzEx3$zWH a坮_g5ѓ JA*#ޥ%ndeOL؈l սE>7@h-H>"(WpYG&5wZY/R}sҢҾ@0B@ 5~%44.H*42DPWS`B0zxzWЩa<83Te.* (3C#LKq1k yKK{axݰB]0PYF}gmLo_rP0he3P)ͯQ9h" V;/҅iix@^wRP^i?>trɍ'V7icGޮ Gw%lG֕)t)|/z$}' ?F4?]JȔ/KKzq.d):a 7߃d+r҉Q鼅|bx C9A6%F ɍP W`d䩋W/y)Jn~o!p}9"!|5 b$Tr.2JGK/A&=Ae F _W\$C "߸!dܳz"]SbR!sӾ+ UžyNrA2/ ? Udjhf _'Ц^7V+HqfC? 9x+{X0W/UTYR^4$}LxnZ=v^ĂY% 5H"͜.L{V~ɩK};A Gf%8|Wi,c? Wݺo %ѫɁFQ4i*L"TeF"CeS) y.ښ Q K̫煖Um-n=!_QxKP'شz'iYv&|S[ T\p{ٓǀiY]`U bvr Bwm7$R"oA҃z-7'F*p؈&:|ˆ0+m>ҼF4;hT1mUkkc}~5w*ce;@%^֟ͯLThضjq60!Wk5+~+RryFƖ}yGߠ?FGͯ{x;CșDDTX$9䇁BL%nУrRwPq2; 3`1bLH(v[Rd!KR׏[sA6|N,)\sI |(qvA)=^ǓO>YPC1Df|e*=EsHA mIبRg˃HFy^`_jd5yn(mclh$ 3̥dSBd.$R+F82lB"Y Sz4p ?HUUD< b Qe`)3xi-"mA?ɈZۅ xJsrͥnpwi"Pzֳ<Y$xd|PvPi`͸˨8I1c{VxJ+WbO _F#Id^ dg"iEV7EE$$dOЂ<il|>{O7EN/rSD98įFD]O[uZ2F-00yiJz1mՍ~% B0|L+u3jV,Kjk ^ß1{d,71a&Yd~u٘, 48VydƋXP{ V$<0 g"! x"bd"0/ ^A$jM BX#QjoƠ" 45"J-=У>Pccip$ uAOn[E 1FN~i6E0ѝW,8UѐR5]D aO((^t<dy2VFAè2\5bBAird%kWuiokնa.vr_/y OinVJdJ=89oQ+\ [zRE8A9;717]W=0mEYɈda- zF90_۬LV;Ls U4|r+ny=!<#Ag S$⿞y, ! 5Wxe풋좮KS6biV5N|\|#dRL3pg?yh?cD'cyi&ŀ{m^aBѻёeR#VbU\!C05BtXM&Ŝ#\Mahy,[/| ڷ&?=5&ʍ_H yϻbs~OKVI#`"e,^}Z hCЫ^iTظ[-A^RκO|}~p e> '2_)T+g~"nP]&♅b/Kd=!O%=y7SY>U4=f vFWMLդiDt2%8O :pbR\;noӦR1 e[1DqbX+bj],5R_u)\DU^}Z)Jx\tGX7bT{&(G9> Ҁ\y2!%KJ"Y$lwl<>K ܆(kvH>8 )̢k[6 _70Hq." 2Rjk Ph(+Y$ SqkT=$֘5?:H-);2M&௬+˄QDyb)E) Y.:_AIyI[R1WiX*"ڝ6f4RE z"4D?02@~b P}kxac뗳P/J#V>?kUyPӈmq K9xg3qrm1>{DS7%|MxlKStqBwcɋ_#/%\ `MDQ}3Ea.:*bCaQFlK3^6.IL>RJ."tcSBu$Gps&P<ܦD 5 }~ %p%mAZ 2H.wپOF$LRQ-+aeϱ0eoz 5}H+P'j%ΎkH\S+(((4dHt/@1xB$@5}sPV"ES L)6% % =f 衭[xޢ{ZJ E箕]zUa {ܛHt`Qe7i|\!PDB QGy8=ACidVhCԡRk~b:PLV^idEQax#0,էI拉]׽8;8XOtnZՁBxCׄV ~T zLqh@ 8% ChT9v?6'F/av$8r N'^VA3 ȇؙͧ 0̯=\$1})]X_$p %CI _ | 4 k'Ҡ0 ASτ_vo׍M(InS^_!+֠VF]K s<mhIAE;ՄQT!12}՚/`*oPrd%f)A 7h>0UPUV*+A! ~@L$/?:PSzV#]ß_kނ]܅mq/1 ̚% \_E')yl6L`aXNr -Q$x2QFQxWTmǥ. t$k57 X`RYV3qB$|!?t}}&h?밁?aMN/>/W|;}`9.]j|dh;\Պl|W˫^#nxu8^sny}c^&<0uv:dAqVy,ZFi'AZfCT(/BHXX|_VzHx/#e4էa '4)~o"J *,3J;f0㠯+n.dǫ`gRAJ'%V ERK(E~0kTRR653AM+1ǣvzP\L+&i'P-ftZ$7njD^t]8ůI_'35IyxCRdhq7'):2,' MiHhj!*`jPGB)õSBBPB婎Ӌp!wDq,L]Hhw%R:3 yU@=$Po@-PTG=@.4+$V;r.Y!D$urB_ jf'cZ2ÌG!ԋLeK_KQ{ic϶U H6+/crWPB|L]Cbd#`٪:r8;\dݫ53X1G1q͋U gvthڒhS&9ª{yƦC٤zjґ9ťn;#vvf-spDK&eH@/i$_e#=P} INKAx+Y"4{,%WYȼfUh ~sqGVC=Dxl+6CXy8yFՂKZ|!#!kc{ Rciоٺ!:EA)=]{ "#xpH`#* 2> Xes0 Dr5UCVb`4ONh`DHuP5+y}EĀ;:$l FĊ(FW1n /ϡz4,B{8a,ҲT 9Aܟ֔NF%n4l1 Dd+=@lZcIbX_@G ,zC0dOP֑RB/B\bKP9U#@ƇrJaP1@Inm-/P̽'g@P)ǐܐZyͯrNqm&y P^uct*& 뜑ƙ1#Jm-~$gSzcŧͷv+睼}mc{ᱣN++oX4t˲7-x݂֠}smɶpdžC~c>/.9[ˏ>ixV?c/}?tA(V{4`_+O ,=#\Ҫ_ Vuz<?G)IM?uxVwdlG]谨3&f%, H ?1tw9;ީ ]6 92hCkj!'uI8P:ruj <,J)y#Q/1sJiwfҍ͠!RʓĤk_*moӈ*Zx뿲<+\;g~s\nۍQN)au$i4 BEb.JaaJ7/`h]dMVRv(,CF}~z b3s4O]Ĺ@EBĤZGAzWhx]'+"[ķ; on21~,j2Oo-}J1o, .Mwލ@ v/!%w//mD~k K)E~оtfi.9i1q9~fj[}&^t,KMpvI)T&Ô9;8BqJ$)t ID2U5 tMhP~8(Pb꫌Gnp鬔xWzaZ,;&ϊ wi?ט:EiXT3(,3fBLd#mTZ_:lU%@ KYR+uF+Lw,,m|~|ܚ?h;eAzuN?&|{d:\]y?^3=toX\jf@FDG{2Zq8V'(m-ԿykO_qGV1l?ULeQ'Y 9\57_F)cNFE)ɢDcP%3M, _P8 vD{WEZ#<?Vʸ5Oxq |,_ ]\ ~!Z^t[rc.r1p-y2Yq1.)&x9MP;ݓ?>6NQ)xi0E0/+ H̼&(W 1OEН5-l6eQ: cQEҐ9R6+Z1~^$OCݦ!?g0>OhG|J1 vhXNi%,zd# #nIX&]:dsM(Co7z~O)54(aiчNK-(N҅}ŅQ@'bgR@:s hJ v@@E[~<]J&^M:EA #&]:93̡{}*\BCM25:h;=C!@ 1P? A iAАe^?QBWwi͟DɄgT~h"%j~=wKiT-+n)p5pӶSTqWxy,-,`Wz))-l 6p88`yז.}K/W6C$SZ0E%ec;*#Z&;$JrnUݹ#Z{TTc+WIF C!IKۂX{e(M̎(~U`/2k.{~<Q2R7#oĿ`\$y0dGX|5T \)E F8Dt#eVBb \Br@l]3.4@z7%T("W+ u^AO'!Ti>|QyTH OP{yJ2֫j2!A Uf$.K-Mo9#:7󶂶πovA BbD8{j>O{YPRdxN!^ <:v6$>4:qSy4ZDj&a ˒RR)ޕS!Hf75x=<`D#":FiR)R" 1RŚĿu$k Eɭb*VBguuXc0;6qhq%('`;REr% z_t˦|m]˪}Rm[tٙy~{4^ʻif_ SN\d~;`G'v&ԃjZ: ~^Wg38z-G=q &'s1<\%44QzCDP5pDU {K 4jjAT(#0 v+(OE]0 ~@18UP$ݠBߠAJ<ŕ굫ֻ`^gH }rvZtTN'8@:n_d9sYusL^= t)24bEgS|`z{XMLEH hZ2L7bz.&][dTqEn2n I^F/71'W\ wijʶ %C5w 2-z:/Y*YՇTxc1~^4*N,*,+ 0tW^5"+3n[7o Ih)J$ԲK3s18LKs3jW{ d$P ω+!΍~_1կ$)pP[Ğ=ciVӜj)|vޣNxypX( 1Z븡յ_xtq;o\lϤӻQEbG~A_J%8rfb<~ eIsrPD_7ӑO)B 7JRPf{I#nݤ+^WYX6%#9)=%J<=²u`m<G=^ taPB>޴U_Tɽ(MAW)B@.}<_Mƨ3`ձ'$XEp8~ޠi+ED E(垕LeGv,P ~"{l"Ť"4{ bv#ll3kBXAd» OMTSV@6GPe Tah_ udVC)DW vg/+Ƅ h/,B`i3-BxXm'_BY,IRGb3 !򎲤T[ sqï4-d,{ZƮ,bc)Q&bX!0:[Utx< $' q!/hrk0A6kڟ _^\j[k屠3Oy%24j;ڱ; + X߉[|3j7_}ŢUWzح╣>̬Z΁Yq KMK >7;4S_̰Є؏- %' +;NaJ>l)8)kZaa SD 0\r\X~F ŋRgW|?B 󣔲؎]$`/ [4eͥzceE̒!ۙ""̑VxL8D'`oȄ}u#Zu/qU;rD˜#3IڔhM0UKD4GW6iX2#T'c/v\ TIb_ R:MTR_ TBUZ0P!N7w5 g,Ol7),c/F%:V{>vrl[l < /nby܈Uz։Y_F[G6e$' k6T.ZF0DɊ |m=|h9B4p*{(c}VVH6Uc{/ByاN#-఼&=JK /rZ2Gj>MqHbd G_0wQ/ 2@.k=0@ "$ZH}# _&Clm b_IWbI>*ԧ>S*C.d NBVʇFZՎ|4-0TvCv+#-(Y;ʕDvp(j bg_A!:F|jky.^42 3J$Ŷ*a˾8[wG _xoҎRSn$a3` NATsq{hi?Isn&i.oWu<&jZ Ma@lW, IgӲd-^P҃ÀCo ӈbDGR(0c;NE |%⽻.C` 0ㄖJ\G ΰauT}ErWW ©}Eq82 TtὀL>]."ݽzG(`)"fP`@GD1)8-: vXHU !R8adۥ\ZT'z={ ˜lÚ1PD"fsA)L xoQ 2!kaX0Y@b0>~ 2XȤ+ĊŴZ b5!2ҋgR{p(lմ h3)R2I'SA@ 9PC2@ - SD$-TU!=3^,,!^!s<,3,$}J8 %HOO,c k. M$cCz GmA+H{f(+GKJ]A` vX}*m;۷3:]JyA{@vq+_vy]dGj^sҵ8u'yy}k_kD=Y0eՎC4V_? 2ՐqY-1R^hX9{uŢu?Ju Ӥ|xEn졋.Ǡ=~E)H_mϡ\)wA=yD@JRb5XS^b'Q *4>0h*aj`FD['x P ~̎HHC" [OEĂ~0&j%hZ~( @ B a13ՄA<6|o[!)NElLIR 72yE*NO*\E0a$vvWT30 "gJZբ%S"F(!TbgO8{վ~|c!kgInD"%AQ1/ [S98眖)Lܡ2jI g2RW3ZnH_m=Y$馰Cٲv{'̇1o ʿʓ_fh%oYzDzן;QƕPVl c/da%bYE>hPښenVe(_b J ,np _KYQ ë,rқQ[̀E&Nը|palQ |S9/uޒ!.ҭ8Sp"Trt< 9pz܃ra"SiAa Q \d".O3| .I$,LSaT4[8 BNZЏSP iR&0I K* !drp0ځX0 n(J `9+ށyLxYA,;y0luD2La0G" >O2'IÄBe7ub\U#ASnԎHHb HG )cH bAx oDdVx@9@0BN =Pv'Qxb!Z kAXK`c:a쟫OFy)G|#ۭ8 McdmJvZo-Smav_Tk5jr= YPI|JI=}~>Y8?9Zv]qUi?u+Ri0Wytr PI#.!>gG I{|c6B }Dt"x `pX(lDH=ħP)n #ƠMl^WEQADž9C*̏ QGuQk ^7B웙*@q4WGMy3B#OPqC-WÆ' BQ 4 k~"2 q4>NL`]jLe$E0wPA&'C@ A &00$ epVIJs "5(Co2"^Wd+ԈXa rizCɭ{G0[3=Kl1nNIC!Aؓ]}NiFHTҫ9P [4_خF6.x3N _&)\/I<% )m6N ,ovNJBƋ)0@QWO[̆ˆ]V3_.|$.bS4pXq$0`"0t<L4c1} fVp!4 \FSnP/*KV>+ J֓F{^8 v̽^![QjˑxBH\Dv%lk e &j"a`z 3ep-(nPhV8r͐Qki"~"4pՂ:R̴=T1I P6A1/)@G/AZ p"14Ƥ)A@\n!'"0ȅ,H&t&\8W3ǜ)B5 "|ݯ`gfw^ |ޔ(|X%sD1 C088d믄 j+k+!&&o,AWTF;8gKV͎q,6dN'u = ݾܲAuu>O=.$A9TLr)b=-wee!yBZuub[[A[F٤>/ANՂ.74oqTYC0 =݋=^dq,,It¤ {i'kwm:TsY >X]v!`<5 У3ɰ{bZ`*\YDK1Ť!^kmԔNȧxQf C083Nhs ?\Q=B:% z?|EOKA#;}&ƪw߲c։5C'nXibm;&kÓJ洘J˜v@"-BNxu8{A勉o"0 C`' -7,N'n?Cw~úҹF9:K}́iE0*{hp-M0 CόZwS{8+b 0p++u-zx0X KV\jIgH%g|1Vɪ:f Y$ mi#O&d2Oda6;q;d>1'qO h!0qBkOĴKDb̻⣭0˽.ft3lOm!`%3PhɊZX&1efSKE A'MF}s9=ZUptW.ZxV}ۖm_7ora_^iWlġUJ#vy*uBdE)3vՈ0 V}' xm6 CoBkUTрx^[K[7~iqSZY O'$.n!` 3Phzvڎm9-o99~P:a1L7, 7- Ä[v!`"0骭m[6lmvok5j'2*U/` GOlDX\n2 ,-"0ԊM8" 0h$ahL8L8Xþ>5Ǣ2"m|K.̝t>um 56 9@ -DB9j2OW64ZuM7'LNnw̋kJ9+:c6m}:$fV˭*Na$>)׽JShКC*o%=/vB(H{SRu4>o6񶭛l<媭Xi^aʞy;aJX| 8q8-é82Nlڶqu7mymC##nFmG8?d 8KQXՍK8!-2t8m,fh0J C`#B+#}H'tu]n#`} w6D 2I<ذ)X~|7vFGG[|0wdd.0*ܴp&f|7 CWyu1۝SBȹPwvd1MFȤIgzaUln1qm;n0|mv4uDRIɔ0r;eay_r^B KcŜVRQի6 C@煖;k픶`;XL-ꂕ_ZnYUXgsm.enz+v̊X;R)ް9o6}hcrre&le@s}{uYcg*Foq՝b]#(=Bsllrǎ8yκuzZ7͆;gxML$ngvsbY% C`!`B -_,'M,`9AbBk_0/d])'_eOB= LS~0wRdaȭUKt;hT*XxbSFU">F.vk#0{ nq$8јcTg ث!`SuKqpM]%I+<}z*qreKHKPO0ZUV*Oy7h4 C"`"K\Xӿ Y*V%g{0 nzҚEڹ_Pžrk /Aa=۷vr9xJ8ܦQXN8[y:&Q)vKm*vwțu!!l6]`qKtš;xj0cuJ C05!`\AZJK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` `Bk0 Y YЈVC0 &JK[= CКhU0 C` &-lIENDB`FSxT>tu%KjfJFIF,,C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222a " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( כ|jİ=Z6*qc#^q!{λ8xVrsbjʚN'_??xk|/U|Ez?ԿT_??yA_??xk|/U|EzO*}a_|5>zO*^>=K_>Gu0C/^>=KG/ Ϟ~h:}n/ Ϟ~RiWϴQC>P RiQ _ߴ(Ρ[} _ߴԿUgP>ԿT_??yA_??xk|/U|EzO*}a_|5>zO*^>=K_>Gu0C/^>=KG/ Ϟ~h:}n/ Ϟ~RiWϴQC>P RiQ _ߴ(Ρ[} _ߴԿUgP>ԿT_??yA_??xk|/U|EU{+6`}_lǺ}_Es^4uot޹2|m1]eT1Ues&㏏-f69|k>aUj-e&;{PQU/-9nHmRI#aT>/)ͼvJ˾Gh)~4u_|{ Sׂ=zˬ_&mDBOxҀ=kKX㑪GoEonȩ<WȉȬpvX#zώťxf`11N{eU&_KiR"\'^ ?m@Y_&[:׻|$>OV$KǕ@k#_)7_ l|Ǻ}_Eg&2[m5ߌ>?W%đ ҴWѾ᮷ k_+u =߆Ʃ"5aBGP_E|~'.F?ës۰GQxzck^"EXS ǧ'Ҁ=&d,Qun~s*BgE?'j0յ 7\)&X# 8`qתQEQE_ wu }Wگ?:8q )ExQEQEQEQEQEQEQ]ÿE"0&SW+}i%I =rR"xhz)7JG+ԑE$Fw=FIX't ^)P]>Lm73VMRG ds/jt-DXԟП?t|a{-!䷌7W8_z5+i7#7Izq_fGJNVR\km>gCJtRk2Ocwl綖%'3Uwľ)FIYmve3Vz4j1Khztmn#=9t34/iee=_?|UCir[ڬ2)ȤG XssOK?P~G?^P_ /| ?#.5ր>$YQ|$FpV_M|PN?1_!igQ]J|?fϙqhR{KHd" OoÅ?tdys㹪~ ;px}QDg? ^dqIA=Lf#>գVF=>S n Fx?/3 !SҾܯ?m)cr{O/Vpl?_(Ѝ}:#jsP?WڱƵzGI_h)_]˕ |o[e[9xat꡸|=ӴRw|dF]hSk־Skր>R}~<<ݽvest|Koi!&:Hq:U.IT7 FA|kV[o,-`D?3~Z-%լa6ThӴs?׼5b l==G }?4:5[, ,z>;??ixyQ_tf?T&]Rjk!A OA gzuԞ7 [@}!;xR(R4P0 I+ lOΫ:6&>9~ ϰ+?MY}ŠOtnиPW~+@ꛩG_ՃwM& U_."،ImBo]Ey2s¾ W]{ [iHRr_b]#6 $ߨ4QEQE_ wu }Wگ?:8q )ExQEQEQEQEQEWCA\-/,JξH:W=RDI nQznE R mnD#nF+񾯠xu|ˍP| ,sWY4[m+`mUPܲcIT|S^VU>_i?~oT1WRRm[%yn=ʸnKc{n^8ivB}*W鱊Q[#mvudž<;<:jgR/+wakm6G4@ϵ|ŴߴU'd-/81g[mb7aD{߇_|?_nWo,qOw4qB]6D}@I-WlyO?Oy<4sj?!Һol[d'qY{:!>ɩs;vCQΣN ((((((+~ȫ}_gAZ*߁*Vs?ӄ!TQE|Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@|8j)bp~%cZ_4ZMnp ٔ?硠 =cE΃\ˮ%H9'>|fLѴ9%&󦜩Eby=Iگju:ݻ %AUgD.MoYWNLVAomǧ@]Dmb>p}Z?Oӯp KMm HjF>|Qk?/'Q~fw_v!6[&>?x'x,[Qe?1^KH=ki_ih9yTq_dxI`ucl $P`?^תO.A*ƾFmWww1Ahy>hd=9KN^=p3w1Ak[y5C._H3_1iSխ=l^fwl !b#/WK\5 !]?ʀ:x3꒡xE:P?ZϏ~ Z{1$+GZ p*ۜOƀ>=< fk}GOCчFǯ__x3𥶫ll9GW++ ~:խ+KnV3~^`OJz!H/ h3_kz@7]>"ݫ%0E|LJJYp2M>/پ\x&Mຬ3x!`"DP`(/J&e)#rzoyV ?w?mmn-V]#\Q3R! PQEQE_ wu }Wگ?:8q )ExQEQEQEQEWMejھ̵(A Y?X1qizpIcװdck `Kn_#q$p%;֎)gOa0>m5ox{^Cs5 M2v6!$8/){ZQj=VZdQEbQEQEQEQEQ]_íq}z ;|>6{zʛ+-ʄyk<<Wߋ'xXNѵ$$iJEAO/Wnh=SK)o12O^ } ׄe2? M~H _?t7L巳(YPIrojjA=ޑm[Qʺٞ7 n8| UmV6iy!%끏(m'wQ)n-w zRQ[a]"]°'5uaJV K9.Hw8UP2I40,%xl\K[G8ifvcwS$?_]kY\2/9] ׄt kKMִeB#8v\)8 6[@mNSOchB@3ֽhE9'MRmO m>'WVU<+戁SPxǯ5Fhwz.BYH0ۃ|2cÚn5: [Urq -&XxK/iK 8ɹ9sϥ'/k>tk絒YzpA"G{Gh}qx#Gq=I,^O㟉; xR%Iv=x>c/s{u$Ia@͔1 j0lGWi_jTZQ^z(Lj|)Qh`cof&o kuו~ _<7pZF-G196=k+CN}??+z/#ռ5;ncg@Wcs|95NNMi$le\O"@zDgKD(#I<'x~)þdPf"ķ /y]׭o/ÍQN(`Š(((+q[Gsm2W>#C E>”| ;&q4h}j{y.>lO+uOkZ=_%PRf\s^N[Lg2J\%}Z/4tԧk--rQE{QEQEQEQEQEQETֶ]Em̒EWtm\5,’=k|U|Km}G lqW\ 9:JI6zDtQTՖ^Zey5zpj o:5OO}G p>?מk:%Ƈt-䁦$@>K-Ͱpt朚M|5JMhfQEEPEPEP^3E[? ׁW VØ'R+T(((((((((((()M:'t? <ai V0h1>^}^YzOB}p{zPC2ƲDUC^C⿀:&hSt>Wބ:q]o~%h4]N9a H=Oj|mdf;>w _+ ͵y 1c l?l_/h rz|Qڞ -2t@$@m,O'u?|@,|^nfi^Y<+0ek8 WW$Wv0ךtA.h X 2h6|ArWVh!I6)"^Fp@s@ q8k?fuӎ #Q|Rk^B\^,LS9 nzp=k?x)"]גLO̚/]/5 Oku t{_'<ME}/_;o/?xO,8\匍؀k>8.L{An,A}9 56 qz ^/S|\6bym`f:PLкe-oiO \!f3|_ꚭEs"g"'53G/ӵ8 "#FR}{㿃gM;JOaf\q>+^#{% yLBlItW}?Zj;f9G$^=?,Ư| A/?CQ|?ozm=SFz_zW%|U%E[.zi#4|.$c'T1Dn㏀jR?´&_I-)8$z@Q@Q@ oJUw_`o|}^[*_#Q^Q@Q@Q@w UϮjNʫ# 2GxY' 椦ݭSՊbw3 ( ( ( ( ( (^-VO-v jͲiNX5uR/۠H'޼<)ԥ %{//6u1 |s]QF*ZX;ݤrřI=[Jksfβ~SzXdYO])ѫ>v~h1xnԿ+9(((g}"}k18OEWϞQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQER@ |1cy+ <;cMvkkP{ٹ=NXNּ?욽7p,+N+7\F:4'OlMNDpQ_^)zmϧE!I#F}5CÞ|%k-eXe}c>[~bkni֚qa} rĀ{qҳ|7POeX`/:}q[P[:T{[X`qT 5\|-ϝG3^Ec~|7EiZ+yo[Q@ş XxEmV3rϝںz(MDžIӭ,mGn'j'gtӵ{Ev P9 9jQ@՟9aK9NGAҭs7쥳l:ylJڢ 'tOo}(X) ETӴ]'NOʵAIv<պ(qZ-uuƓ%݌[$ ֊<=^zv~ҳH+_xs[`ֵ 8MA˛u۴x}t];dvj6tlH AU_x[F𝔖z-I c>[OmQ@šږs$p0;_~'nh /E4KqoX[Ec hQECskP4.׎E ==k'[)-",ס@^~HZ-Mpø;}XkidBAEp?& ,͸rc\ |6gG\E&. ]m4Rϳd{ʐz\)_LUwP W/Z/xwUToy.O>FAt&(((_j_ wue[p~S+<((((һEu/ 98r1U*KݿR*8:)p} %uQ@Q@Q@Q@Q@Q(χa׵[;z¹}FM?Qx8Xc)O<4_hISU̫EWQQEQEQEQEW VU?Up?# CԨ ( ( ( ( ( ( (0usA6im8`C/V`ȯeI᭢UBG.-Z8.`r0%Ez5\Eq8eaEO_4|=~[=,&1HpI\sp+Ӿ/@> |j%'_<08խ%W'f|KV 2O /2={]K=e[vr g=I=|KWTI&*egс=\V B+/Z&W!IIe8 GZ74/D]@sr??=/6x--شb'ʀ ?g+;P> w֯I|w$K4̜(y@K åɬ[-R9|è4BUtaCڼ~k4з&CNî2 qUVwd簹x?RߕzVh}]GmlC Q Fobg8Ey:FʽHQ?ߥRu׼?;$l眃ZK}>kV+xP1UI:/4$j,$ G;Ie|7_l%;jVgRꗘO^\4Wu^Eoo+U>0x) Wk0W'|ǚnw׃Ҁ;+[cq_D C m㡭 w~ XɤڅwqrCߟ`>οkYgW1NJ7BԒD'F 1=zf#SHX;E^ {\A5#\SB4nj<=^\:Xl?r2+OJ.^1ǯT6MӬ FqAk_-^I}?Q\ſ%qOr %{ fBjnHS3}iW?@ WCiJtr.^ }Ҽ?<7Jn#I>fPI8;ykV7*Z4~̽1#$OTѴ/.Nkr5Y@k>0'qpn#hG.Ѵ"#@>'x-V9=>zȯ/_~ V #9WiYx?w&8W ?4x >5/ogi%p?\|Vv guIwQHGڻG˞~Xקyz\_{^\h)е4ZR׵?ZآW%%Q8 Es>Ux;^U FT䃎"=PUeс)\LD,0P5?boH-e6׈ꚶFӦ@bIP@:ө /x֭ pJ?]]1LoH &zduZ->"`{By1>Ҽ >k$eZ&yOy NW?5>ja oqMWmckMb]G ??ЊCđ^a5;.%>}Yοxz.ukح!vد)-ƑxޖQ{" b@:zv3#O=nReeч\?&z-O|xg:,@VFW"m ^j[V^*1a%C4_GB4RH&=g]ߑ4FcGԭaeO jΟYN;[`LOJ]+WVMى $g ּ)/R ]c]ezMd^%Ѽ:>Cf#2n#jLgKG!@akE{epҮ3aVIz ?feg-hϑOAG4$tF 7p]gh׋4ZdY[xg#N\G 3 0Dž{,c}#ƞׯ~ǥjwKqNָ[/ gtOHWE_vu=)nEw vA05]ZяD@k*O X8׼Bw wԞOr. k4k8}yj+x"Y6/ms@ȮPS>xضQ-]g'i4)d5̓6Ny €:Bk~)x/F6z ]v%獵]{/òrҹ P:a]6zt#X[ݟo57w΀;N\LyÑA_>F-6?y-HQhzu9Og6u[#gS_}((k}Wگ?:}+WBzV8߅袊<((((| 'Ym&dO0~+ෂqpT 91%ڄ >N1]ncRZ{+d=X?N|Gؕ5mK.]gF?޿N毎M2Zng|nL>J>7;8WY_Mz?.\}EXlSk޻_kicUΫQE육EPEPEPEP]|H.,-m0X{+ơUf IXףN7NeBr.w}ڤ\ '#wލēi6wlsG[l-- UOqzu=/\m6dS7*8+)Ia $=m63_N)Gs -d8 |7?]֬9Ꚅ;kdǹ='/xx;æP5{R uk'[EĚluMAs|FNs}\G4[ߋOG*16J1a/( @5K=&P wL 1^M'Z燮 Vu'nx`\?hսvZKp 'V?^o21S5WD#զH/tcFQ[ˮĞ+R]ܢ19رNjY4_%H$($tdsؐ}6/{?Z>(;fT+E\5ǎ?h{Q =2G"_{C_5XUE^ g}:+ul`PIk+¿g=z5?.'Qs1唀B^@+Ad8CMsܳF,^=U8Տ6ҋsȪ!494P2V/3jp])i= VBOׂͭPcBEӿ?_7~VoKA9'BUw}G1b2($]#B_!AWcTRF=pO e~϶/i~WHvWW "ʼ7&_w8WB~6ֱ"#p^y,8j5O8{ki,t+fasOg<+E@k(I 3^U7Ƹ쬥uү%@o0s{d-j6k Dsjohiqn\4gSP1MR4^E'E#@/[\ӏupi'fqޫ~w-)2<8RνC9?J/Dún3-쯌z?4h*maMVgmwZNNˌ#8>#i'lF%vTWExGAϫp]Fs@֋zmrW 0А3;_='-bQH0ybO@:/|?(M?vKXcܡs߳uK7G$`3WYcɮ|am!Dcնd _Q<7v)"X,u4=q,!~kL l/'?v %UO?ʸ_qwgKyS4\g̀S:TxVF1^_xUͼcR2ڐ9~9O`Wz~ץߡ#?B>g$@E55xt IQz>T%* N^Z_3_Ť݈ H\r2Mzg|>&Rv9 *O^!;I}6R''o]GH7Ԍ6n Oso>p<֮Gg8z=;)/R ]c]eEI~.f=&/f]BҼ/f]B3~+x6i<)KW֐я(+'xGzWO deӵO.>薰/Oekd2_=+]B7`1@Ks\C;|CKw?g4$E{h? Uͽ0/EMj9a~M[3)⌮`y6x:>((o|}^[7Ҿ>/y]׭o/ÍQN(`Š(((((+ľ7?gݾ[܍{YW쩹[ܨGV+ãĚ̖;0qLj5y4_ˎOF˨ ^^/㿂mvH[ DxfTQW@ AoyA{q+kz&$ ̲96m)SGߊa'Q)澁ƞ'OxFpfr H?#504_=(݁sttPZ׍)xMDnXyR4R) Af$^o m:YnqduO>נb>$pX`&KYCy|Sqg ZH-(Q!~Oh|s߈u6C`gjX=z{WZ>kelFw>_W|z'IH缒)D0:ׯ@ -MĒFX( u#TtnEhfXW,;^Eyu|<o)?k|#/_i2iW$|bqzz_{Z.խĂ-.0;V^_UE6uUbo D~cj׽@:xC9վ(Z\Ҿʞpvrqu|=Gbt9ݝbLkר{֗m.xn!$ 0A~j#[>)[_|m!rH'ǥ{_~+ׅ,j<-U߇^4hoﵱl+2䝈RyZM%UWxº[VakF į>+? u'!<9u -q +rw8n\WєPɫ-෰mZ+)-!湯> t h٘yĶI$z^kob{V툺afr<Ljt=+Nxv{dúl2$k(5R4~6ċkmu61ǥw4PwTVl[uTiSnukIHo;BWQ@>A)ᯒ5 3hzt^ GCvV >ͦ>:_9⽂{=;z/.wwckrbc ;FW`Ӌ%/־>~gOV$uh}kwVڼݠkf!wd>^<¸oz"[k)|/eoC?-(K8kv {5e4o mƕ)T;I5 -+LB#Sݾz+v((k}Wگ?:}+WBzV8߅袊<((((()ʑ%w4r#RA(`{ߍZ5(VH;V?5=7ž4jgtVqϽy1f,Ēz@v T1Fzas L5۷o3x. { klqܒG?;F`qE}WV8=cBg mkMwk1Q;O<]ol$kw'W[zȂG|)=O1Ś_5 :h_f8e9˳w̽:i;srw{YoJRrǓxB׷Ax vO>ZjIx9Uj:/ Nt(nodxu$&ҷ=u?@~XT?S~,iv5͚N89Q? r0pzeyنIjxTSImcj8э;ogyZt-y{:A6N6n;s],7hFOʭOi7;ZEWIQEQEQEQEQEW VU?Up?# CԨ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (q!{ξoJUw^UG7E:( ( ( ( ( ( ( ( (,dҟFŖ>H%Y"vIYN5*)+$;I<\$1y$%sQERVVB ( ( ( ( ( ( ( ( ߁*V gt?zQ_>zEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP[7Ҿ>/y]Dd^?u,]]?_12sprvˊ*r#E{G(ACJt„0g^3{/E{G(ACJt„0gG0^Nj^ ?)?~ >WW„0gG(ACJt}߃x ?) _7{/E{G(ACJt„0gG0^Nj^ ?)?~ >WW„0gG(ACJt}߃x ?) _7{/E{G(ACJt„0gG0^Nj^ ?)?~ >WW„0gG(ACJt}߃x ?) _7{/E{G(ACJt„0gG0^Nj^ ?)?~ >WW„0gG(ACJt}߃x ?) _7{/E{G(ACJt„0gG0^Nj^ ?)?~ >W?Ue„0g]f=~c1JbTHNGUEWwQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@$$IfF!vh55 #v#v :V F t 0655 alp ytz$$IfF!vh55 #v#v :V F t 0655 alp ytz$$IfF!vh5##v#:V F t 0#5#/ 44 FaFp ytz$$IfF!vh5##v#:V F t0#5#/ / 44 FaFytz$$IfF!vh5##v#:V F t 0#5#/ 44 FaFp ytz$$IfF!vh5##v#:V F t0#5#/ / 44 FaFytz$$IfF!vh5##v#:V F t 0#5#/ 44 FaFp ytz$$IfF!vh5##v#:V F t0#5#/ / 44 FaFytz$$IfF!vh5##v#:V F 0#5#/ 44 FaFp ytz$$IfF!vh5J 5#vJ #v:V F 0#5J 5/ 44 FaFpytz$$IfF!vh5J 5#vJ #v:V F 0#5J 5/ 44 FaFpytz$$IfF!vh5J 5#vJ #v:V F 0#5J 5/ 44 FaFpytz$$IfF!vh5J 5#vJ #v:V F 0#5J 5/ 44 FaFpytzC$$IfF!vh5J 55#vJ #v#v:V F 0#,5J 55/ / / / 44 FaFpytz3$$IfF!vh5J 55#vJ #v#v:V F 0#5J 55/ / / 44 FaFpytz!$$IfF!vh5J 55#vJ #v#v:V F 0#5J 55/ / 44 FaFpytz!$$IfF!vh5J 55#vJ #v#v:V F 0#5J 55/ / 44 FaFpytz$$IfF!vh5J 55#vJ #v#v:V F 0#5J 55/ 44 FaFp ytz$$IfF!vh5##v#:V F 0#5#/ / / 44 FaFp ytz$$IfF!vh55N#v#vN:V F 0#,55N/ / 44 FaFpytz$$IfF!vh5##v#:V F 0#5#/ / 44 FaFp ytz$$IfF!vh55N#v#vN:V Fg 0#,55N/ / 44 FaFpytz$$IfF!vh5##v#:V FJ 0#5#/ / 44 FaFp ytz$$IfF!vh5##v#:V F1 0#5#/ 44 FaFp ytz$$IfF!vh5##v#:V F0#5#/ 44 FaFyt,u$$IfF!vh5##v#:V F 0#5#/ 44 FaFp ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F 0#5 5V/ / / 44 FaFp ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F 0#5 5V/ 44 FaFp ytz$$IfF!vh5##v#:V F4 0#5#44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5 5 #v #v :V F4 0#,5 5 / 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5##v#:V F4 0#5#/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ / 44 FaFf4p yt,$$IfF!vh5##v#:V F4 0#5#/ 44 FaFf4p yt,$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p yt,$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5##v#:V F4 0#5#/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5##v#:V F4 0#5#/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V44 FaFf4p ytz$$IfF!vh5 5V#v #vV:V F4 0#5 5V/ 44 FaFf4p ytz$$If!vh5,$#v,$:V FV t 0  ,$5,$/ / / 44 Fap ytz$$If!vh5 54#v #v4:V FV t 0  ,$5 54/ / / 44 Fap ytz$$If!vh5 54#v #v4:V F t 0  ,$5 54/ 44 Fap ytz$$If!vh5,$#v,$:V FV t 0  ,$5,$/ / 44 Fap ytz$$If!vh55l#v#vl:V FV t 0  ,$55l/ / 44 Fap ytz$$If!vh55l#v#vl:V FV t 0  ,$55l/ / 44 Fap ytz$$If!vh55l#v#vl:V FV t 0  ,$55l/ / 44 Fap ytz$$If!vh5H$#vH$:V F t 0H$65H$p ytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t 0H$655Kp ytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t 0H$655Kp ytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t 0H$655Kp ytmt$$If!vh5F$#vF$:V F t 065F$/ p ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t 065F$/ p ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t065F$ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t 065F$p ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t065F$/ ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t 065F$/ p ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t065F$ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t 065F$p ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t065F$/ ytz$$If!vh5U5#vU#v:V F t 065U5p ytz$$If!vh5U5` 5#vU#v` #v:V F t 065U5` 5p ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t 065F$p yt%$$If!vh5U5` 5#vU#v` #v:V F4+ t 06++5U5` 5/ f4p ytz$$If!vh5U555#vU#v#v#v:V F4C t 06++5U555f4p ytz$$If!vh5U555#vU#v#v#v:V F4C t 06++5U555f4p ytz $$If!vh5U555#vU#v#v#v:V F4 t 06++5U555/ f4pytR| $$If!vh5U555#vU#v#v#v:V F4 t 06++5U555/ f4pytR|$$If!vh5F$#vF$:V F4r t065F$f4p yt_n$$If!vh5#5##v#:V F4r t 065#f4pyt$$If!vh5F$#vF$:V F4r t065F$f4p yt9$$If!vh555#v#v#v:V F4r t06+555f4pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4r t06+555f4pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4r t06+555f4pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4r t06+555f4pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4r t06+555/ f4pytz$$If!vh5F$#vF$:V Fr t065F$ytz$$If!vh555#v#v#v:V Fr t06555pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4r t06+555pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4r t06+555pytz$$If!vh5F$#vF$:V F t 0,5F$p ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t 0,5F$p ytD&$$If!vh5 5#v #v:V FY t 0,5 5p ytz$$If!vh5 5#v #v:V FY t 0,5 5p ytz$$If!vh5F$#vF$:V FY t 0,5F$p yt"$$If!vh5 5#v #v:V FY t 0,5 5p ytz$$If!vh5 5#v #v:V FY t 0,5 5p ytz$$If!vh5 5#v #v:V FY t 0,5 5/ p ytz$$If!vh555#v#v#v:V F4 t0+,555/ f4pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4F t0++,555f4ytz$$If!vh5555#v#v#v:V F4g t0++,555f4ytz$$If!vh555#v#v#v:V FY t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V FY t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555/ ytz$$If!vh55v#v#vv:V FO t 0,55vp ytz$$If!vh5 5#v #v:V FO t 0,5 5p ytz$$If!vh5 5#v #v:V FO t 0,5 5p ytz$$If!vh5 5#v #v:V FO t 0,5 5/ p ytz$$If!vh555#v#v#v:V F4 t0+,555/ f4pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4F t0++,555f4ytz$$If!vh5555#v#v#v:V F4g t0++,555f4ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555/ ytz$$If!vh55v#v#vv:V FO t 0,55vp ytz$$If!vh5 5#v #v:V FO t 0,5 5p ytz$$If!vh5 5#v #v:V FO t 0,5 5/ p ytz$$If!vh5 5#v #v:V FO t 0,5 5/ p ytz$$If!vh555#v#v#v:V F4 t0+,555/ f4pytz$$If!vh555#v#v#v:V F4F t0++,555f4ytz$$If!vh5555#v#v#v:V F4g t0++,555f4ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V FO t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V F t0,555ytz$$If!vh555#v#v#v:V F t0,555/ ytz$$If!vh55v#v#vv:V F t 0,55v/ p ytz$$If!vh5F$#vF$:V F t 065F$p ytz$$If!vh55F#v#vF:V F t0655Fytz$$If!vh55F#v#vF:V F t0655Fytz$$If!vh55F#v#vF:V F t0655Fytz$$If!vh55F#v#vF:V F t0655Fytz$$If!vh55F#v#vF:V F t0655Fytz$$If!vh55F#v#vF:V F t0655Fytz$$If!vh5H$#vH$:V F t 0H$65H$p ytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh55K#v#vK:V F t0H$655Kytmt$$If!vh5H$#vH$:V F t 0H$65H$p ytmt$$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v :V F tZ0H$6555555 / pZytmtkd}$$IfF q FY# tZ0H$6$$$$44 lapZytmt$$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v :V F t0H$6555555 p ytmtkdV$$IfF q FY# t0H$6$$$$44 lap ytmt$$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v :V F t0H$6555555 p ytmtkd|$$IfF q FY# t0H$6$$$$44 lap ytmt!$$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v :V F t0H$6555555 / p ytmtkd$$IfF q FY# t0H$6$$$$44 lap ytmt!$$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v :V F t0H$6555555 / p ytmtkd֋$$IfF q FY# t0H$6$$$$44 lap ytmt1$$If!vh5555#v#v#v#v:V F t(0H$65555/ p(ytmt$$If!vh55555G#v#v#v#v#vG:V F4 t0H$6++55555Gf4ytmt$$If!vh55555G#v#v#v#v#vG:V F4 t 0H$6++55555G/ f4p ytmt$$If!vh55555G#v#v#v#v#vG:V F4 t0H$6++55555Gf4ytmt$$If!vh55555G#v#v#v#v#vG:V F4 t 0H$6++55555Gf4p ytmt$$If!vh55T5T#v#vT:V F t 0H$655Tp ytmt$$If!vh5H$#vH$:V F t0H$65H$ytmt^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ 00NormalCJ_HaJmHsHtHD@D 00 Heading 2$<@&5aJ8@8 00 Heading 3$@&aJDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List 4@4 00Header p#4 @4 00Footer p#@ 00Footnote Text,PodrozdziaB Znak,PodrozdziaB,Footnote,Podrozdzia3,-E Funotentext,Funotentext Ursprung,Funotentext Ursprung,-E Funotentext,Footnote text,Tekst przypisu Znak Znak Znak Znak,Funote,footnote textCJaJt&@!t 00,Footnote Reference,Footnote Reference NumberH*.)@1. 00 Page NumberJOBJ 00 Normalenglish ]tH 2@2 00TOC 2 B*]phB@b 00GBody Text,b,bt,Tekst podstawowy Znak Znak Znak Znak Znak Znak Znak ZnakxaJB'qB 00Comment ReferenceCJaJ<< 00 Comment TextCJaJHH 00 Balloon TextCJOJQJ^JaJ@j@ ;Comment Subject5\JJ 6E2Comment Text Char_HmHsHtH@O@ Akapit z list ^d6@d List Bullet 2 $ ^`a$>*B*^JphPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( *N5.N52 *********-R&-;2̖R3Suh ` l *fFnzlj &z..>Xp@r~6 `.T^ X""##:$B$$$% %%~&&(l(()))**f,,-p---v/>08111X22 3N3334455 555505D5556L6 7f77777778J8889999:: :4:~::<;;;N<<===*zPzhzzz {j{p{x{{`||2}8}d}}}}}~~@f^V !"#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|}~$&-!! /Xb$+ߥ4%U1Nw.kR$T>tu%Kjf[x|v@ 0( B S ?&( ^ C A̙?#" ?p 3 2A ?UE+EFRR_L-kolor"? -$[tt *24Y14ru+^j1Ju !""####%&H&&'/0/f3g3!5"5"5$5$5%5%5'5(5*5+5-5.525<5?5I5L5O5 *-DFpz05v-.NO`e14XZlm5?GIabefkm"$48"+57CGy');>ADMOlo *-69EHVYdg> @ O R \ _ m p { ~  / 1 g j   ( - v y ) * , / B D "HN0169>@oq 4:u{\^`afi27V[#+-]^jlOXrwz}%'67QR#&,-JLSTacrs =Ajl%(CF&)28gjtw  #$'(+,/03478;<Ak}~bchinv  !!""$$X%Z%&&5'7'Q'R'''(( ))e)h)))G*H*****h,k,W-Z---p.q.2/3///I0J0)1*1.2/2333!343<3e3g3i34455 5"5"5$5$5%5%5'5(5*5+5-5.5:5=5L5O5 -.e4I88Gz@ 1 j - * C "N1@qw ^o5-^XR-L8jakcuv7'R'()**3f3g35 5"5"5#5$5$5%5%5&5'5(5*5+5-5.5<5=5L5O5 *f3"5"5$5$5%5%5'5(5*5+5-5.5L5O5gg):?&yDjFNTRWp[8)pbh ^`o(hH)h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`o(hH)h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`hH.^`o(h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`.h ^`hH.h^`OJQJo(hHoh @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`o(hH)h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.Wp[yDN)pg)^ B^ B ؄^ B3qpD&a6Gl_ t u Hn ,(gZ;NSA&BJ&kK'T*006E2K7<)@nB;DdGDHg[JT9L~Nz~[*5\{]:^P_btbedWgdi :jaqmt$uRu]wR|5sOdr1i $@;lsq4aE% _<CQvZIxS"j _n?\hvYw;Wy!"V4ac19[?L@9hJ:n>o/z"4,uxg3i3@h N5 (,.06:<zUnknownMGG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;Wingdings5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1''j W, ^W, ^!4dM3M32qHP ?002!xxMINISTERSTWO GOSPODARKIChojnowska AnnaNatalia(    Oh+'0\  $ 0<DLTMINISTERSTWO GOSPODARKIChojnowska AnnaNormalNatalia2Microsoft Office Word@G@@j#@j# W,՜.+,0D hp Ministerstwo Gospodarki^M3 MINISTERSTWO GOSPODARKIMINISTERSTWO GOSPODARKI TitleTytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~Root Entry Fۘ#Data xv1TableBOWordDocumentSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F@Ϲ# @Data xv1TableBOWordDocument 4 $,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,D hp Ministerstwo Gospodarki^M3 MINISTERSTWO GOSPODARKIMINISTERSTWO GOSPODARKI TitleTytu